• Porady

Nowoczesne ogrzewanie

Zastosowanie nowych technologii konstrukcyjnych przynios�o rozwi�zania w postaci statycznych i dynamicznych pieców akumulacyjnych. Urz�dzenia te posiadaj� zdolno�� magazynowania energii cieplnej w specjalnych wk�adach ceramicznych nagrzewaj�cych si� do temperatury nawet 750°C. Zmagazynowana energia cieplna mo�e by� w sposób kontrolowany stopniowo wydmuchiwana z urz�dzenia ogrzewaj�c pomieszczenie. Piece wykorzystuj� do �adowania ta�sz� energi� (drug� taryf�)  w porze nocnej i s�u�� zgromadzonym ciep�em w dzie�.

Do ca�orocznego b�d� przej�ciowego ogrzewania pomieszcze� cz�sto stosowane s� równie� konwektory. Ciep�o rozprowadzane jest przez naturaln� konwekcj� w sposób równomierny i bezzapachowy. Tam, gdzie pomieszczenia nie s� ogrzewane stale lub gdzie musimy szybko uzyska� wy�sz� temperatur�, np. w �azience, proponujemy szybkonagrzewaj�ce ogrzewacze. Ciep�o wydmuchiwane jest przez wbudowany wentylator i ogrzewa pomieszczenie w bardzo krótkim okresie czasu do temperatury odpowiadaj�cej chwilowemu zapotrzebowaniu.

Wszystkie opisane urz�dzenia oprócz doskona�ych w�a�ciwo�ci grzewczych posiadaj� bardzo atrakcyjn� stylistyk� pasuj�c� do rozmaitych aran�acji wn�trz. Szeroki wybór wymiarów oraz mocy urz�dze� u�atwia dobór stosownie do obliczonego zapotrzebowania cieplnego oraz wymaga� Inwestora.

Zainteresowanych prezentowanymi syste-mami ogrzewania zapraszamy do siedziby ELEKTRO-CENTRUM w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 4 tel. 094/340-44-44.

Materia�y udost�pni�a Firma STIEBEL ELTRON-POLSKA Sp. z o.o.

Wróć