• Porady

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Dzi?ki bardzo ma?ej grubo?ci maty grzejne znalaz?y szerokie zastosowanie przy adaptacji i  remontach istniej?cych rozwi?za? konstrukcyjnych, które nie dopuszczaj? mo?liwo?ci podniesienia pod?ogi. Maty grzejne mog? by? równie? wykorzystywane w nowym budownictwie oraz wsz?dzie tam, gdzie nie mo?na zastosowa? typowego ogrzewania pod?ogowego. Maty i przewody grzejne mog? by? instalowane pod ka?dym typem pod?ogi przystosowanym do ogrzewania pod?ogowego, tzn. pod pod?og? dobrze oddaj?c? ciep?o, np. terakota, posadzka kamienna jak równie? wyk?adzina dywanowa. Polecamy j? jako bardzo skuteczny system dogrzewaj?cy. W przypadku dobrej izolacji termicznej pod pod?og? z powodzeniem mo?e by? równie? wykorzystana jako system podstawowy.

Przedstawiamy Pa?stwu ofert? przewodów i mat grzejnych firmy ELEKTRA.

Ogrzewanie podstawowe stanowi? maty i przewody grzejne o mocy 160 W/m2 jednostronnie lub dwustronnie zasilane sterowane termostatem z zewn?trznym czujnikiem  pod?ogowym. Termostat mo?e by? wyposa?ony w programator tygodniowy. Dzi?ki dobrze dobranym regulatorom zaoszcz?dzisz 30% energii, co w przypadku ogrzewania podstawowego jest bardzo istotne.

Dla uzyskania efektu ciep?ej pod?ogi  stosuje si? maty i przewody grzejne w wykonaniu o mocy 100W/m2 w raz ze wspomnianymi termostatami.

Maty grzewcze posiadaj? przewody grzejne grubo?ci 3mm, które s? podklejone do siatki z tworzywa sztucznego.

Przewody grzejne s? nieco grubsze 4,3 mm i rozk?ada si? je na powierzchni w odleg?o?ci nie mniejszej ni? 5cm. Przy obliczaniu odst?pów mi?dzy przewodami nale?y uwzgl?dni? tylko powierzchni? „niezabudowan?” sta?ymi elementami jak meble bez nó?ek, wanna, sedes stoj?cy.

Bardzo interesuj?cym zastosowaniem technologii przewodów grzejnych s?  samoreguluj?ce przewody grzejne SelfTec. Chroni? one  przed mrozem elementy instalacji wodnej  zawory i „punkty wodne”, rynny i rury spustowe, zamki i rygle oraz inne elementy mechaniczne.

Maty grzewcze SnowTec w wykonaniu zewn?trznym stosuje si? równie? do odladzania,  od?nie?ania chodników i podjazdów   samochodowych.

Wszystkie wspomniane systemy grzewcze s? w ofercie ELEKTRO-CENTRUM w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

ZAPRASZAMY.

Materia?y udost?pni?a Firma ELEKTRA

Wróć