• Porady

Domofony i wideodomofony

W zale�no�ci od wymaga� mog� to by� proste i popularne aparaty analogowe jak i te� rozbudowane systemy cyfrowe, które umo�liwiaj� zarz�dzanie nowoczesnym mieszkaniem.

Zastosowanie najnowocze�niejszej techniki  oprócz podstawowych funkcji domofonu daje nam nowe mo�liwo�ci oraz upraszcza monta�. Ta�sze systemy analogowe wykorzystuj� okablowanie wielo�y�owe  oraz dodatkowe przewody zasilaj�ce. Obecnie na rynku dost�pne s� aparaty cyfrowe  korzystaj�ce tylko z jednej pary przewodów.

Wideodomofony mog� mie� form� aparatu s�uchawkowego z wbudowanym wy�wietlaczem LCD lub panela LCD do zamocowania  na �cianie. Wideodomofony wyposa�ono w wiele nowych ciekawych funkcji mianowicie mo�liwo�� zapami�tywania obrazów z kamery  co pozwala nam odtworzenie do 128 obrazów, b�d� mo�liwo�� prze��czania obrazu z kamery dodatkowej.

Na uwag� zas�uguje oferta firmy BTCINO dystrybuowany przez znan� firm� Legrand, gdzie dobierzemy system odpowiedni do wysokich wymaga�. Ciekaw� ofert� prezentuje firma ORNO z której pochodzi wideodomofon z funkcj� pami�ci obrazów. Pod wzgl�dem formy wyró�niaj� si� aparaty firmy Genway. Nowoczesne i eleganckie panele LCD przy atrakcyjnej  cenie stanowi� dobr� ofert�. Bardzo ciekawym produktem jest domofon bezprzewodowy LOGISTY firmy Hager. Umo�liwia on za pomoc� transmisji radiowej funkcje zwyk�ego domofonu oraz sterowanie dodatkowo np. o�wietleniem zewn�trznym w sytuacji gdy nie mamy ju� mo�liwo�ci po�o�enia kabla ziemnego.

Przed zakupem  aparatu trzeba zastanowi� si� jakie funkcje i jak� technologi� zastosujemy poniewa� koszt aparatów wahaj� si� od oko�o 300z� do kilku tysi�cy z�otych.

To jak� technologi� zastosowa� ch�tnie doradzimy Pa�stwu  z bogatej oferty.

Wróć