• Porady

Diody LED w oświetleniu domowym

Obecnie diody LED znalaz�y szerokie zastosowanie w technice o�wietleniowej od samochodów do o�wietlenia ulicznego. W o�wietleniu domowym znalaz�y zastosowanie stosunkowo niedawno, gdy� pojedyncza dioda LED nie dawa�a wystarczaj�cego nat�enia �wiat�a. Wymagany poziom jasno�ci uzyskano poprzez ��czenie pojedynczych diod w modu�y wielodiodowe.

Diody LED charakteryzuj� si� wyj�tkow� trwa�o�ci� si�gaj�c� wg danych producenta nawet 100 tys. godzin. Znaczy to, i� dioda ta �wieci�aby 11 lat bez przerwy. Pod wzgl�dem wydajno�ci kilkukrotnie przewy�szaj� energooszcz�dne �wietlówki jarzeniowe oraz charakteryzuj� si� najmniejszymi stratami mocy rozpraszanej w postaci ciep�a. Niestety jedyn� wad� diody LED jest jej cena – diody 1,5W mo�emy naby� w cenie do 15 z�, ale za diod� 10W trzeba ju� zap�aci� 300 z�. Mo�emy si� pocieszy� faktem, �e post�p w tej dziedzinie jest ogromny i kolejne generacje �róde� s� coraz ta�sze, a to zapowiada rewolucj� w zastosowaniach domowych.

Obecnie w handlu dost�pne s� �arówki na napicie 230V o mocach od 1,5W do 10W w popularnym wykonaniu GZ10 oraz na gwincie E14 i E27 jak i na napi�cie 12V na gnie�dzie wtykanym G5,3. Wspomniane formy �róde� zapewniaj� pe�n� wymienno�� w stosowanych obecnie oprawach mieszkaniowych. Na wyró�nienie  zas�uguj� produkty firmy SKOFF.  Nowoczesna forma oraz pomys�owo�� konstruktorów zaowocowa�a seri� diodowych opraw do pod�wietle� ci�gów komunikacyjnych – schodów, korytarzy itp. Stosuj�c te oprawy w bardzo prosty sposób mo�emy zbudowa� system o�wietlenia awaryjnego. Kolejn� godn� uwagi grup� produktów jest seria lamp mieszkaniowych znanej firmy Massive. Znajduj� si� w niej nowoczesne lampy do salonów, korytarzy, lampy ogrodowe oraz gruntowe – wpuszczane w posadzk�.

Bardzo ciekawym produktem firmy POLAM s� elastyczne ta�my LED podklejane na ta�mie dwustronnej. Znajduj� one zastosowanie do pod�wietlenia: mebli, pó�ek szklanych oraz elementów wyposa�enia np. kominków, �cian ozdobnych.

Wszystkie wspomniane �ród�a i oprawy s� w ofercie firmy ELEKTRO-CENTRUM, ch�tnie doradzimy Pa�stwu zastosowanie wspomnianych diod i zapraszamy do siedziby firmy.

Wróć