• Porady

ActiViva? światło dla aktywnych

W listopadzie 2006 roku, po czterech latach testów, firma Philips Lighting Poland S.A. zaproponowa�a swoim klientom kolejn� innowacj� w postaci nowego asortymentu �wietlówek liniowych – TL5 / TL-D ActiViva. �ród�a te nie tylko gwarantuj� wysok� jako�� o�wietlenia, ale tak�e bezpo�rednio przyczyniaj� si� do poprawy samopoczucia cz�owieka, poprawiaj�c przy tym jego koncentracj�, dodaj�c witalno�ci i energii.

Badania wykaza�y, �e ju� dzisiaj nasz� efektywno�� i samopoczucie w miejscu pracy mo�emy poprawi� �rednio o 15%.

Odk�d w 2002 roku grupa naukowców odkry�a, i� w oku ludzkim poza pr�cikiem i czopkiem siatkówki znajduje si� równie� trzeci receptor szczególnie wra�liwy na �wiat�o niebieskie, firma Philips rozpocz�a badania a nast�pnie testy nowej technologii lamp, które otrzyma�y nazw� ActiViva. Odkryty receptor wra�liwy na niebieskie �wiat�o wysy�a sygna�y do naszego zegara biologicznego, odpowiedzialnego za kontrolowanie biorytmów, takich jak cykl spania i czuwania czy te� wydzielanie hormonów w okre�lonych porach dnia lub roku. Badania dotychczas nieznanego trzeciego receptora wykaza�y, �e samopoczucie cz�owieka ma olbrzymi zwi�zek z niebiesk� cz�ci� widma �wiat�a. �atwo to zrozumie�, je�li przypomnimy sobie, jakie samopoczucie towarzyszy nam podczas szarego i pochmurnego dnia, a jakie podczas pi�knego s�onecznego po�udnia.

Nowe �wietlówki ActiViva spe�niaj� najwy�sze standardy jako�ci �wiat�a, pozostaj�c w zgodzie z norm� PN:EN 12464-1 opisuj�c� wymagania dotycz�ce o�wietlenia w miejscach, gdzie ludzie pracuj� b�d� przebywaj� przez d�u�szy czas.

Dodatkowe testy nowej technologii, prowadzone równie� przez niezale�nych ekspertów (np. Agencj� Ochrony Zdrowia – VIELIFE z Wielkiej Brytanii) potwierdzi�y fakt, i� nowe �wietlówki ActiViva nie tylko poprawiaj� samopoczucie i wydajno�� �rednio o 15%, ale po przebadaniu losowo wybranej grupy osób stwierdzono, i� �wietlówki ActiViva przyczyniaj� si� równie� do ograniczenia przypadków wyst�powania bólu g�owy. Dodatkowo 80% osób poddanych testowi zadeklarowa�o ch�� zatrzymania lamp ActiViva w celu dalszej ich eksploatacji w miejscach swojej pracy. Firma Philips Lighting, wspólnie z o�rodkami naukowymi w Surrey (UK), Uniwersytetami: Jefferson (USA), Monach (Austria), Eindhoven i Groningen (Holandia) w dalszym ci�gu prowadzi testy i dodatkowe badania.

Firma Philips Lighting Poland S.A. zaoferowa�a swoim klientom lampy ActiViva w dwóch wersjach: „Natural” oraz „Active”. �wietlówki liniowe ActiViva w wersji „Natural” dostarczaj� o 30% wi�cej niebieskiego �wiat�a ni� �wietlówki w barwie dziennej (o temperaturze barwowej 6500K). Lampy te mog� by� ��czone z innymi �ród�ami �wiat�a w istniej�cych instalacjach o�wietleniowych. Dost�pne s� w wersjach TL5 (16mm �rednicy) oraz TL-D (26mm �rednicy), a ich temperatura barwowa wynosi 8000K.

W przypadku, kiedy mo�liwe jest przej�cie na nowe �ród�a �wiat�a na ca�ym obszarze, wersja ActiViva „Active”, oferuj�ca 85% wi�cej niebieskiego �wiat�a ni� �wietlówki w barwie dziennej, pozwoli uzyska� lepsze rezultaty, gdy� zawiera najwi�ksz� ilo�� �wiat�a niebieskiego. Jej temperatura barwowa wynosi a� 17000K. ActiViva w wersji Active, wykorzystywana w o�wietleniu po�rednim, mo�e pomóc w uzyskaniu efektu naturalnego nieba. Lampa ta jest dost�pna w wersji TL5. Zarówno wersja Active jak i Natural mog� by� stosowane w istniej�cych oprawach o�wietleniowych.

�ród�o : Materia�y udost�pni�a firma Philips Lighting Poland S.A. Bogaty wybór �wietlówek (�róde� �wiat�a) i opraw o�wietleniowych  firmy PHILIPS dost�pny w Hurtowni ELEKTRO-CENTRUM Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 4, tel. 094 3404444

Wróć